Ангел хранитель молитва с ударением

Новая статья: ангел хранитель молитва с ударением на сайте святая-молитва.рф - во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Ангел хранитель молитва с ударением

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

А́ нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Я ви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

А́ нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

А́ нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Молитвы Ангелу-Хранителю на все случаи жизни

В тяжелых жизненных ситуациях человеку необходима поддержка. Во только многие люди часто ищут её не там, забывая о том, что самый главный источник поддержки всегда находится рядом. Это личный Ангел-Хранитель, который есть у каждого. Молитв Ангелу-Хранителю, рассчитанных на все случаи жизни, имеется множество. В трудные моменты именно они способны помочь человеку, принести облегчение и улучшить положение.

Ангел-Хранитель – кто это?

Почему-то многие ошибочно считают, что Ангелом-Хранителем является святой, имя которого человек носит. На самом же деле, Ангел-Хранитель – это частичка Божьего Духа. Появляется он у человека, согласно церкви, после крещения. Его обязанность – защищать и оберегать своего подопечного, удерживать его от совершения плохих поступков, от всякого зла и негатива, выступать советчиком и поддерживать, помогать при трудностях, хранить от всяких искушений и гибели, укреплять его веру в Бога и спасать его душу.

Согласно же поверью, распространенному в народе, Ангел-Хранитель – это представитель высших сил, который сопровождает любого живущего на земле с момента рождения, наравне с Демоном. Ангел и Демон сидят у человека на плечах: Ангел занимает правое, Демон – левое. Между ними продолжается непрерывное противоборство за душу своего подопечного. Сила и влияние каждого из них зависят от того, какой образ жизни ведет человек. Если жизнь его наполнена добром и милосердием, то влиятельнее и сильнее становится Ангел-Хранитель, а сам человек во всех начинает получает мощную поддержку со стороны своего защитника. И наоборот, если подопечный погряз в грехах, но власть переходит в руки Демона. Ангел же слабеет и даже навсегда может оставить человека без своего покровительства.

Молитвы Ангелу-Хранителю ежедневные

Молитвенные тексты из этого раздела рекомендуется читать каждый день, чтобы заручиться помощью своего Ангела-Хранителя и всегда находиться под его незримой защитой.

Утренняя молитва Ангелу-Хранителю

Начинайте каждое свое утро с этой молитвы, и поддержка Ангела-Хранителя будет сопровождать вас каждое мгновение наступающего дня. Данная молитва также способна сберечь от бесовских искушений. Текст:

Вечерняя молитва Ангелу-Хранителю

Молитва для завершения своего дня. Слова:

Короткая молитва Ангелу-Хранителю

Произносить ее можно абсолютно в любой момент. Текст:

Защитные молитвы Ангелу-Хранителю

Задача приведенных ниже молитв – защита человека в различных ситуациях, связанных с потенциальной опасностью. Регулярно обращаясь к своему Ангелу-Хранителю с помощью этих текстов, вы получите мощный оберег, который убережет вас от всяких бед, зла и негатива.

Универсальная защитная молитва Ангелу-Хранителю

Читать эту молитву можно каждый раз, когда чувствуете, что вам требуется защитное крыло вашего божественного покровителя. Текст:

Молитва Ангелу-Хранителю, защищающая от бед

Когда вам угрожает какая-либо опасность, а также в профилактических целях, обращайтесь к своему Ангелу-Хранителю с этой молитвой:

Молитва, защищающая от воров, ограбления, разбоя

Регулярно читайте эту молитву для профилактики, чтобы ваш дом и вы сами были защищены от ограбления, чтобы воры и грабители обходили вас стороной. Текст:

Молитва Ангелу-Хранителю, защищающая в дороге

Предстоит долгое и далекое путешествие? Обратитесь к своему Ангелу-Хранителю с этой молитвой и будьте уверены в том, что путь ваш будет легким и безопасным, и вы доберетесь до пункта назначения целым и невредимым, потому как ваш персональный защитник будет сопровождать вас на этом пути, убережет от опасностей и несчастных случаев. Текст:

Молитва Ангелу-Хранителю, защищающая от сглаза

Молитва пригодится людям с ослабленным биополем, тем, кто легко подвержен сглазу и другим видам негативного магического воздействия. Слова:

Семейные молитвы Ангелу-Хранителю

Молитвы из данной категории используются во благо семьи, для достижения гармонии и благополучия в родственных отношениях, а также – с защитной целью.

Молитва, улучшающая отношения между родственниками

Если между родственниками царят разлад и непонимание, а конфликты и ссоры давно уже стали обычным делом, молитесь Ангелу-Хранителю с помощью этих слов:

Молитва, гармонизирующая отношения с детьми

Произносится, чтобы наладить связи между родителями и детьми, если отношения претерпевают сложный период (проблема “отцов и детей”). Текст:

Молитва Ангелу-Хранителю для защиты своих детей

Читайте эту молитву, чтобы ваши любимые дети были защищены от всякой беды:

Молитва для защиты своих родных от бед

Молитва Ангелу-Хранителю о здоровье

Хотите уберечь себя от всевозможных недугов, победить болезнь? Просите для себя здоровья у своего Ангела-Хранителя, применяя данную молитву:

Молитвы Ангелу-Хранителю на удачу и процветание

Обращайтесь к этим молитвам всякий раз, когда чувствуете, что вашему благополучию начинают угрожать черная полоса и невезение.

Молитва Ангелу-Хранителю об удаче

Молитва от неудач

Молитва, чтобы дела процветали

Молитвы Ангелу-Хранителю о материальном благополучии

Финансовая сфера важна для каждого человека. Чтобы материальное благополучие стало постоянным вашим спутником, не забывайте молиться Ангелу-Хранителю.

Молитва для избавления от бедности

Молитва Ангелу-Хранителю о финансовом благополучии

Молитвы Ангелу-Хранителю: сферы учебы и труда

Сферы образования и труда – область, в которой помощь Ангела-Хранителя будет явно не лишней.

Молитва об успехах в учебе

Молитва, чтобы отношения с руководством ладились

Считаете, что ваш начальник не справедлив с вами, слишком придирается и предвзято к вам относится? Попробуйте использовать эту молитву и сменить его гнев на милость. Текст:

Особенности молитв, обращенных к Ангелу-Хранителю

Молитвенные тексты, адресованные Ангелу-Хранителю, существуют уже не один век. Представляют они собой некие словесные коды, защитную информацию, обладающую мощной энергетикой и силой. И сила таких молитв не убывает, а только растет – благодаря многократным повторениям. Молиться своему Ангелу-Хранителю можно в любое время и в любых ситуациях. Он всегда находится в готовности услышать просьбы своего подопечного и оказать ему помощь.

Характерная особенность молитв, обращенных к Ангелу-Хранителю, в том, что произносятся они не в стенах храма или церкви, а за пределами богослужебных заведений – дома, на работе, на учебе, в пути и т.д. Молиться своему божественному покровителю нужно с искренней и непоколебимой верой в душе, стараясь прочувствовать смысл каждого слова в тексте, пропустить его содержание через себя.

Благодарность Ангелу-Хранителю

В какой бы сфере своей жизни вы не обращались к своему Ангелу-Хранителю с молитвой, не забывайте его сердечно благодарить. Для этой цели существует специальная благодарственная молитва. Слова её воспевают бескорыстную доброту Ангела и его желание помочь.

Читайте эту молитву регулярно, выражая таким образом признательность своему невидимому помощнику. Что касается времени произнесения, больше всего для этой цели подходят минуты перед отходом ко сну. Когда вы отправляетесь спать, ваш Ангел-Хранитель получает возможность отдохнуть после своего “рабочего” дня и набраться новых сил, чтобы на следующий день продолжить выполнение задач, возложенных на его плечи.

Текст молитвы-благодарности

Спасибо! Узнала много нового для себя. До этого читала только короткую молитву Ангелу-Хранителю, а их, оказывается, так много есть. Обязательно сохраню для себя.

Ребят, подскажите как скачать этот сайт? Жду с нетерпением помощи…

Благодарю за такую большую подборку молитв!

© 2017. Все права защищены

Неизведанный мир магии и эзотерики

за новостями в социальных сетях

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Православные молитвы ☦

7 сильных молитв Ангелу-хранителю

Молитва Ангелу-хранителю на каждый день

«О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизни

«Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи

«Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи в делах

«Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю за детей

«Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи в любви

«Ангеле Божий, Хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истеннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость.»

Благодарственная молитва Ангелу-хранителю

«Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Навигация по записям

7 сильных молитв Ангелу-хранителю : 5 комментариев

Ангела хранителя всем

Слава всем святым .очень помогают.

дорогие мои,братья и сестры.Хочу с Вами поделиться радостью.Ездила в Ивановскую область д Чихачево на службу.Такую помощь и благодать получила,теперь хочется жить только с богом в душе,поступать по его заповедям.Поезжайте ,будто заново родитесь….

Оценка 4.7 проголосовавших: 18
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here