Молитва макарию унженскому

Новая статья: молитва макарию унженскому на сайте святая-молитва.рф - во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Молитва макарию унженскому

Преподобному Макарию Желтоводскому, Унженскому (тропари, кондак и молитвы)

Д несь град твой Га́лич тобо́ю хва́лится, / в конце́х бо его́ пресве́тло, / я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́ / и чудесы́ твои́ми, преподо́бне Мака́рие, вся озари́л еси́. / И ны́не моли́ся Го́сподеви / изба́витися душа́м на́шим от пре́лести вра́жия // и спасти́ся гра́ду твоему́ от пога́нскаго наи́тия.

Ин тропарь, глас 4:

Б огому́дрый Желтово́дския оби́тели первозда́телю, / Бо́гом поста́вленный мона́шескаго жития́ сто́лпе, / благопи́санный досточу́днаго по́стничества о́бразе, / Богозда́нный Ду́ха Свята́го сосу́де, / златоза́рное Ру́сския земли́ свети́ло всесве́тлое, / мо́лим тя, о́тче Мака́рие, // светоза́рною моли́тв твои́х луче́ю разреша́й мра́чных страсте́й на́ших о́блак.

В торы́й Моисе́й яви́лся еси́, преподо́бне: / он бо жезло́м мо́ре раздели́, / ты же стра́сти, я́ко Амали́ка, победи́л еси́ / и непрохо́дную пусты́ню немяте́жным умо́м проше́л еси́, / в не́йже моли́твами твои́ми ве́лие чу́до сотвори́л еси́: / гла́дныя лю́ди до изоби́лия прекорми́л еси́. / И ны́не моли́ся Го́сподеви / пода́ти всем печа́льным утеше́ние, / Мака́рие, о́тче приснопа́мятне, / и́же Га́личестей стране́ и всей Росси́йстей земли́ // похвала́ и утвержде́ние.

О преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Ве́руем, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах ко Всеми́лостивому Го́споду Бо́гу, И́же всегда́ послу́шает тебе́, ве́рнаго раба́ и уго́дника Своего́. Сего́ ра́ди с умиле́нием смире́нно припа́даем к тебе́, свя́тче Бо́жий, не премолчи́ о нас моли́тися ко Го́споду Бо́гу, в Тро́ице покланя́емому и сла́вимому, да ми́лостиво призре́в на ны, не попу́стит нам поги́бнути во гресе́х на́ших, но да возста́вит нас па́дших, да пода́ст исправле́ние зло́му и окая́нному на́шему житию́, от гряду́щих грехопаде́ний восхища́я, и да про́сит нам вся, ели́ка са́ми собо́ю или́ чрез други́х кого́ согреши́хом мы́слию, сло́вом и де́лом, от рожде́ния до сего́ часа́. Ты подви́жниче доброде́телей, о́тче наш Мака́рие, ве́си не́мощь естества́ на́шего и тя́жесть и скорбь време́н настоя́щих, моли́ у́бо вы́ну Го́спода Бо́га, да николи́же нас оставля́ет Его́ неизрече́нное милосе́рдие, но да храни́т нас от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х по́хотей, да прии́мем от Го́спода Бо́га тобо́ю и вся потре́бная к жи́зни вре́менней, освобожде́ние от бед и напа́стей, а среди́ их неосла́бное терпе́ние до конца́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и невозбра́нно преити́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств ты же и бесо́в возду́шных и ве́чныя му́ки изба́витися и сподо́битися Ца́рства Небе́снаго, с тобо́ю и со все́ми святы́ми, угоди́вшими Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П реподо́бне и Богоблаже́нне о́тче наш Мака́рие! Свети́льниче всеми́рный, мона́хов и подви́жников удобре́ние, Га́личския страны́ и всея́ Росси́йския земли́ засту́пниче! Неусыпа́емый и те́плый за ны, гре́шныя, моли́твенниче ко Всеми́лостивому Спа́су на́шему и Бо́гу Иису́су Христу́ и ко Пресвяте́й и Пречи́стей Ма́тери Его́ Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и! Мо́лим твою́ всечестну́ю святы́ню, недосто́йнии ученицы́ твои́, не забу́ди ны, смире́нныя ча́да твоя́, но я́ко чадолюби́вый оте́ц, посеща́й ду́хом при́сно душ на́ших не́мощь. И испроси́ моли́твами твои́ми у Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да освяти́т ду́ши на́ша и телеса́, и просвети́т наш ум и ра́зум, и очи́стит со́весть на́шу от вся́кия скве́рны, и от нечи́стых по́мыслов, и лука́вых умышле́ний, и вре́дных разуме́ний, и губи́тельнаго уны́ния, и изба́вит нас от вся́ких де́монских непреста́нных наве́тов же и озлобле́ний дневны́х и нощны́х. Да́руй же нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние се́рдцу, сле́зы и умиле́ние, воздержа́ние и тре́звость, смиренному́дрие, кро́тость же и безмо́лвие, и чистоту́ душе́вную и теле́сную, нищелю́бие же и страннолю́бие, и нелицеме́рную ко друг дру́гу любо́вь и милосе́рдие, и вся́кое и́ноческое благогове́ние. О всеблаже́нне о́тче наш Мака́рие, сподо́би ны после́довати, по си́ле на́шей, свято́му твоему́ и равноа́нгельному житию́! Я́ко да всеми́лостивым предста́тельством Преблагослове́нныя и Препросла́вленныя Присноде́вы Мари́и Богоро́дицы, Небе́сныя Цари́цы, христиа́нския засту́пницы и покрови́тельницы, и твои́ми святы́ми моли́твами Преблаги́й Христо́с Бог наш пока́жет на нас, гре́шных рабе́х Свои́х, благода́ть и ми́лость Свою́, и настоя́щих зол и бу́дущих мук ве́чных свободи́т нас, и сподо́бит ны насле́дники бы́ти Ца́рствия Своего́ Небе́снаго, сла́вящих и велича́ющих Его́ ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМУ МАКАРИЮ ЖЕЛТОВОДСКОМУ, УНЖЕНСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ.

"О преподобие и богоносне отче наш Макарие! Тепле веруем, яко ты, Престолу Пресвятыя Троицы предстоя, велие имаши дерзновение в молитвах ко Всемилостивому Господу Богу, иже тебе, вернаго раба и угодника Своего, всегда послушает.

Сего ради со умилением смиренно припадаем к тебе, святче Божий, и молимся усердно: не премолчи за нас ко Господу Богу, в Троице покланяемому и славимому, молитися, да милостивно на ны призрев, не попустит нам во гресех наших погибнути, но да возставит падшыя, и да подаст исправление злому и окаянному нашему житию, от грядущих грехопадений восхищая, и да простит нам вся, елика согре-шихом мыслию, словом и делом, от рождения нашего до сего часа.

Веси бо, отче наш Макарие, немощь естества нашего и тяжесть и скорбь времен настоящих: моли убо непрестанно Господа Бога, да николиже неизреченное его милосердие нас оставит, но да хранит нас от мирских искушений, от диавольских сетей и от плотских похотей, да приимем тобою от Господа Бога вся потребная к жизни временней, от бед и напастей ослабу и терпение, доброе до конца жития нашего.

Испроси нам у Господа Бога в мире и покаянии скончати жизнь нашу и невозбранно прейти от земли на небо, от мытарств же и бесов воздушных и вечныя муки избавитися, и сподобитися Царствия Небеснаго с тобою и со всеми святыми, угодившими Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва макарию унженскому

Братья и сестры. Предлагаем вашему вниманию проповедь, произнесенную диаконом нашего храма, о.Владимиром, на Божественной Литургии 17 декабря 2017 г.

Братья и сестры. Предлагаем вашему вниманию проповедь, произнесенную диаконом нашего храма, о.Владимиром, на Божественной Литургии 3 декабря 2017 г.

188510, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский район,

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, от утробы матерния предуготованный в чистое и непорочное жилище Пресвятыя Троицы;

Радуйся, Богом Отцем предъизбранный.

Радуйся, Богом Сыном искупленный;

Радуйся, Богом Духом Святым освященный.

Радуйся, Господа паче всего возлюбивый;

Радуйся, отца и матерь ради Христа оставивый.

Радуйся, званию духа благодати повинувшийся;

Радуйся, отвергшийся себе ради Христа Иисуса.

Радуйся, крест Христов на себе вземший;

Радуйся, вслед Христа последовавший.

Радуйся, до конца жизни твоея в терпении и подвизех неослабно пребывый;

Радуйся, яко претерпевая мужественно временная и настоящая веселился еси будущими и вечными.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, яко по вся дни в церковь Божию ходил еси;

Радуйся, яко в сладость церковнаго чтения и пения послушал еси.

Радуйся, от юности навыкший богоугодному добронравию;

Радуйся, возлюбивший красоту дома Божия и место селения славы Господни.

Радуйся, изволивый приметатися в дому Божии паче, неже жити в селениих грешничих;

Радуйся, во дни и в нощи непрестанно молитвы к Богу возносивый.

Радуйся, в чисту жертву Богови не точию тело, но и душу всю принесый;

Радуйся, всего себе на служение Богу предавый.

Радуйся, яко превыше сверстник твоих в разумении слова Божия быша паче меда и сота устом твоим;

Радуйся, яко маслина в дому Божии насажденная.

Радуйся, блаженне, яко уподобился еси древу, насажденному при исходищих вод, приносящему плоды;

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, от рук святаго Дионисия иночество любезне приявый;

Радуйся, сожительство и собеседничество с преподобными избравый.

Радуйся, иноческаго жития скорби и тесноту возлюбивый паче утешений и сладостей мира;

Радуйся, поревновавый житию и подвигом древних преподобных отец.

Радуйся, истиннаго послушания настоятелю и всей во Христе братии образ показавый;

Радуйся, всякое послушание со смирением и кротостию совершивый.

Радуйся, чистоты душевныя и телесныя крепкий ревнителю и хранителю;

Радуйся, бдением, постом и коленопреклонениями плоть свою умертвивый.

Радуйся, безмолвию и богомыслию от юности научивыйся;

Радуйся, выну молчание с незлобием хранивый.

Радуйся, словом Божиим, аки мечем, сопротивныя силы побеждавый;

Радуйся, постничеством и добродетельми превозшедый бывших с тобою иноков.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, граде верху стояй, не могий укрытися;

Радуйся, светильниче, вся озаряющий чудесы и подвиги твоими.

Радуйся, звездо, показующая солнце правды;

Радуйся, заре Божественнаго Света.

Радуйся, добрыми делы твоими всех, зрящих тя, подвизаяй к прославлению Отца, Иже на небесех;

Радуйся, яко потщался еси прежде сам сотворити Волю Божию и после научити других.

Радуйся, твердый столпе иночества;

Радуйся, яко мудр вождь, приведый многих к вечному спасению.

Радуйся, постничества, терпения, жажды и алчбы, и наготы образе предивный;

Радуйся, благое иго и легкое бремя Христово из млада возлюбивый.

Радуйся, на земли ангельски поживый;

Радуйся, земный Ангеле и небесный человече.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, кротостию и благостию своею сердца неверных победивый;

Радуйся, злобу на жалость преложивый.

Радуйся, благочестивыя люди от плена агарянскаго свободивый;

Радуйся, многия от тяжких напастей и скорбей избавивый.

Радуйся, яко честному погребению предал еси братию обители, срацынами избиенную, якоже оныя древле преподобныя отцы, иже в Синае и Раифе;

Радуйся, яко единою умерый мирови не о себе, а о ближних печалился еси.

Радуйся, яко люди, с тобою отпущенныя из плена, тщаливе охранял еси, да не паки в агарянския руки впадут;

Радуйся, яко научил еси изведенныя тобою люди возложити всю надежду на единаго Бога.

Радуйся, яко был еси им в пути и вождь, и учитель, и утешитель;

Радуйся, яко с молитвою изшел еси в страну Галическую.

Радуйся, яко, шествуя путем, положил еси основание Свияжския обители;

Радуйся, яко ревностию поревновал еси о спасении душ, искупленных Иисусом Христом.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, яко гладным людем возбранил еси разорити пост, от Святыя Церкве уставленный;

Радуйся, яко утешил еси оныя словесы богодухновенными, укрепляя в терпении.

Радуйся, яко от юности навыкший пощению, небрегл еси о себе;

Радуйся, яко о народе гладнем истаевая печалию, твоими словесы и молитвами укрепил еси его в изнеможении от неядения.

Радуйся, яко гладнии людие пищею духовною, аки хлебом, укрепляеми, мужествоваху;

Радуйся, яко у Бога испросил еси скота, иже бысть на довольную пищу алчущим.

Радуйся, яко вся люди привел еси безбедно в пределы Галические страны, во град Унжу;

Радуйся, яко благовернии людие сретоша тебе честне, прията любезне, яко Ангела Божия.

Радуйся, яко ведомыя тобою люди исповедаша пред всеми на себе милость Божию;

Радуйся, яко слышащии, како Господь Бог свободи благоверныя люди от пленения и гладныя насыти, прославиша Бога и тебе, Его угодника.

Радуйся, яко Галическую страну чудесы твоими озарил еси;

Радуйся, яко светильник горяй и светяй явился еси.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, единое на потребу всегда искавый;

Радуйся, ищущему добрый бисер уподобивыйся и ради сего вся земная оставивый.

Радуйся, очи ума и сердца своего на высоту небесную вперивый;

Радуйся, труды и подвиги своими Ангелов и человеков удививый.

Радуйся, нищетою телесною и духовною Царствие Божие обретый;

Радуйся, умиления и сокрушения слезами на небесех вечное утешение приявый.

Радуйся, яко ради алчбы и жажды на земли насыщаешися блаженством на небеси;

Радуйся, яко кротостию твоею и незлобием твоим наследовал еси вечную землю.

Радуйся, яко мир Божий и сам тщился имети со всеми, и водворял еси среди враждующих, и сего ради вчинен еси в лик сынов Божиих;

Радуйся, имене ради Христова многи скорби, болезни, всенощная бдения, коленопреклонения, подвиги и труды понесый.

Радуйся и веселися, яко мзда твоя многа на небесех;

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, благодатный источниче исцелений;

Радуйся, туне приявый благодать от Господа Бога, туне и подаваяй.

Радуйся, имеяй велие дерзновение ко Господу Богу;

Радуйся, яко никтоже с верою просяй тощь отходит от тебе.

Радуйся, яко всенощными молитвами всю бесовскую прелесть посрамивый;

Радуйся, слепым зрение и всем болящим исцеление подаваяй.

Радуйся, сокровище дарований божественных;

Радуйся, яко ходатайством твоим даров Духа Святого, укрепляющих в брани против врагов спасения, сподобляемся.

Радуйся, яко крин неувядаемый, в пустыни явился еси;

Радуйся, цвете, благоуханием своим вся исполняяй.

Радуйся, реки воды живыя источаяй;

Радуйся, верных Господа рабов благую часть избравый.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, Господу до конца послуживый;

Радуйся, кончину свою предуведевый.

Радуйся, к сонму избранных Божиих сопричтенный;

Радуйся, воздаяние от Бога по правым делом твоим восприявый.

Радуйся, с пророки водворивыйся;

Радуйся, со апостолы вселивыйся.

Радуйся, венцем нетленным увенчанный;

Радуйся, яко Господа Бога со всеми святыми о нас грешных умоляеши.

Радуйся, на браце Небеснаго Жениха быти достоин явльшийся;

Радуйся, тленную жизнь на нетленную пременивый.

Радуйся, угодниче Христов, блаженству тезоименитый;

Радуйся, в радость Господа твоего вшедый.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, яко твоими молитвами от грехов, падений, страстей и злых обычаев воздвигаеши нас грешных;

Радуйся, яко присно возбуждаеши нас к подражанию твоему святому житию.

Радуйся, истиннаго покаяния наставниче;

Радуйся, обличителю немолчный нерадящим о вечном спасении.

Радуйся, о всех верных, притекающих к тебе, предстателю;

Радуйся, на невидимая и видимая враги поборниче.

Радуйся, в бедах, напастех и нуждах душевных и телесных утешение и помощь подаваяй;

Радуйся, от смертоносныя язвы избавляяй.

Радуйся, нашествие сопротивных отгоняяй;

Радуйся, пламень, губящий град, погашаяй.

Радуйся, ум и смысл врагов помрачаяй;

Радуйся, любящия Отечество и благочестивыя цари на победу умудряяй.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, яко и по смерти жив пребывавши, являя в себе силы божественныя;

Радуйся, чудесы твоими землю наполняя.

Радуйся, яко благочестивую жену от плена агарянскаго свободил еси;

Радуйся, яко немому уста отверзл еси.

Радуйся, яко покаявшемуся во грехах зрение возвратил еси;

Радуйся, яко разслабленному здравие даровал еси.

Радуйся, яко многи слепыя и немощствующия исцелил еси;

Радуйся, яко верныя люди от нападения ляхов избавил еси.

Радуйся, яко молитвами твоими врази, нападшии с оружием на обитель твою, слепотою поражени и страхом смятени быша, и мнози в реце потопиша;

Радуйся, ограждаяй выну обитель твою от бед и зол.

Радуйся, отчаянных надеждо и помоще;

Радуйся, от Бога просимая тобою приемляй.

Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Радуйся, яко и по преставлении твоем возставил еси запустевшую обитель твою;

Радуйся, яко паки собрал еси ищущих спасения и обновил еси божественную хвалу.

Радуйся, яко святое место, тобою любезне избранное, не оставляти заповедал еси Аврамию;

Радуйся, яко тобою монахов множество в подвизех и скорбех своих укрепление приемлют.

Радуйся, яко обители, тобою созданныя, молитвами твоими, аки покровом, покрываются;

Радуйся, стране сей и Отечеству нашему украшение.

Радуйся, надеждо и прибежище в мори жития сего плавающих;

Радуйся, твердое ограждение усердно работающих Господу Богу.

Радуйся, царем благочестивым помоще;

Радуйся, патриархов и святителей утешение.

Радуйся, всех, усердно притекающих к тебе, от искушений и бед скорое избавление;

Радуйся, яко ходатайством твоим вернии жизнь вечную получают.

Акафист Макарию Унженскому и Его житие

Избранный от Воеводы сил небесных и Господа Иисуса Христа, преподобне отче наш Макарие, яко имеяяй велие дерзновение к Богу, молися выну о спасении душ наших и избавлении нас от всяких бед и напастей, да зовем ти: Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Ангела на земли яви тя Творец небесе и земли, вся бо земная вменил еси за уметы, да приобретеши единаго Христа; темже вси, зряще твое христоподобное на земли житие, вопием ти: Радуйся, от утробы матерния предуготованный в чистое и непорочное жилище Пресвятыя Троицы; Радуйся, Богом Отцем предъизбранный. Радуйся, Богом Сыном искупленный; Радуйся, Богом Духом Святым освященный. Радуйся, Господа паче всего возлюбивый; Радуйся, отца и матерь ради Христа оставивый. Радуйся, званию духа благодати повинувшийся; Радуйся, отвергшийся себе ради Христа Иисуса. Радуйся, крест Христов на себе вземший; Радуйся, вслед Христа последовавший. Радуйся, до конца жизни твоея в терпении и подвизех неослабно пребывый; Радуйся, яко претерпевая мужественно временная и настоящая веселился еси будущими и вечными. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Преподобне отче Макарие, ты, сый еще младенец, егда бываше звон церковный, плача и детски крича, яко смысляй, изъявлял еси желание, да в церковь несен будеши. Совершающуся же церковному в храме Божием пению радовался и веселился еси. Сего ради благовернии родителие твои ношаху тя на каждое церковное пение и прославляху о тебе Господа Бога, вопиюще: Аллилуиа.

Разум, неразумеваемый мудрствующим плотская, стяжал еси, и все сердце твое вперил еси в небесная, сего ради вопием ти: Радуйся, яко по вся дни в церковь Божию ходил еси; Радуйся, яко в сладость церковнаго чтения и пения послушал еси. Радуйся, от юности навыкший богоугодному добронравию; Радуйся, возлюбивший красоту дома Божия и место селения славы Господни. Радуйся, изволивый приметатися в дому Божии паче, неже жити в селениих грешничих; Радуйся, во дни и в нощи непрестанно молитвы к Богу возносивый. Радуйся, в чисту жертву Богови не точию тело, но и душу всю принесый; Радуйся, всего себе на служение Богу предавый. Радуйся, яко превыше сверстник твоих в разумении слова Божия быша паче меда и сота устом твоим; Радуйся, яко маслина в дому Божии насажденная. Радуйся, блаженне, яко уподобился еси древу, насажденному при исходищих вод, приносящему плоды; Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Согревающу Духу Святому сердце твое, проподобне отче, возжелал еси вельми иноческого чина, возлюбив Отца Небеснаго паче земных родителей твоих, и изшел еси отай из дому родителей в иноческую обитель; обрет же на пути нища, худу одежду носяща, испросил еси ту себе, дав ему свое доброе одеяние ради Господа Бога Иисуса Христа, нас ради обнищавшаго, да мы нищетою Его обогатимся и вопием Ему выну: Аллилуиа.

Пришед во святую обитель, преподобне отче наш Макарие, молил еси святаго Дионисия Архимандрита, да принят будеши в чин иноческий, сказуя себе безродна, сиротствующа, нища, желающа работати Богу. Архимандрит же проразуме в тебе имуща быти сосуд избранный Святому Духу, прия и облече тя в ангельский образ. Ты же вся добродетели, подобающия иноком, исполнял и во всем угождал еси Богу и наставнику твоему, якоже самому Христу, такожде и братиям, и показался еси в новоначалии своем совершен быти инок и добрый подвижник. Темже достойно вопием ти: Радуйся, от рук святаго Дионисия иночество любезне приявый; Радуйся, сожительство и собеседничество с преподобными избравый. Радуйся, иноческаго жития скорби и тесноту возлюбивый паче утешений и сладостей мира; Радуйся, поревновавый житию и подвигом древних преподобных отец. Радуйся, истиннаго послушания настоятелю и всей во Христе братии образ показавый; Радуйся, всякое послушание со смирением и кротостию совершивый. Радуйся, чистоты душевныя и телесныя крепкий ревнителю и хранителю; Радуйся, бдением, постом и коленопреклонениями плоть свою умертвивый. Радуйся, безмолвию и богомыслию от юности научивыйся; Радуйся, выну молчание с незлобием хранивый. Радуйся, словом Божиим, аки мечем, сопротив-ныя силы побеждавый; Радуйся, постничеством и добродетельми превозшедый бывших с тобою иноков. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Буря помыслов смущаше родители твоя, отче наш Макарие, егда внезапу оставил еси отай дом их; чрез три же лета обретше тя во святей обители, радовахуся и славяху Бога, вопиюще Ему: Аллилуиа.

Слышавше, преподобне отче Макарие, ближнии и дальнии, яже о постническом житии твоем, удивляхуся и прославляху тя всюду, ты же, яко ищущий славы единаго Бога, бегал еси славы, яже от человек, скрываяся в пустынях. Вся же на пользу строяй, Бог прослави тебе, раба Своего, не точию в христианех, но и в агарянех. Темже мы вопием ти: Радуйся, граде верху стояй, не могий укрытися; Радуйся, светильниче, вся озаряющий чудесы и подвиги твоими. Радуйся, звездо, показующая солнце правды; Радуйся, заре Божественнаго Света. Радуйся, добрыми делы твоими всех, зрящих тя, подвизаяй к прославлению Отца, Иже на небесех; Радуйся, яко потщался еси прежде сам сотворити Волю Божию и после научити других. Радуйся, твердый столпе иночества; Радуйся, яко мудр вождь, приведый многих к вечному спасению. Радуйся, постничества, терпения, жажды и алчбы, и наготы образе предивный; Радуйся, благое иго и легкое бремя Христово из млада возлюбивый. Радуйся, на земли ангельски поживый; Радуйся, земный Ангеле и небесный человече. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Боготечная звезда всея страны явился еси, преподобне отче Макарие, всем быв образ словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою, воспевая Господу Богу: Аллилуиа.

Господь Бог, очищаяй скорбьми и напастьми избранныя Своя, яко злато и сребро, попусти разоритися созданней тобою обители, на нюже внезапу нападше, агаряне всех, в ней бывших, мечным посечением, аки класы на ниве, пожаша, тебе же, преподобне отче наш, жива приведоша к воеводе своему. Сей же, узрев ангелоподобное лице твое и уведав, яко ты никомуже зло соделал еси, но всем едино добро творил еси. Богу жестокое сердце его умягчающу, даде свободу тебе и еще же тебе ради свободи прочия пленныя до четыредесяти мужей, разве жен и детей. Темже вопием ти сицевая: Радуйся, кротостию и благостию своею сердца неверных победивый; Радуйся, злобу на жалость преложивый. Радуйся, благочестивыя люди от плена агарянскаго свободивый; Радуйся, многия от тяжких напастей и скорбей избавивый. Радуйся, яко честному погребению предал еси братию обители, срацынами избиенную, якоже оныя древле преподобныя отцы, иже в Синае и Раифе; Радуйся, яко единою умерый мирови не о себе, а о ближних печалился еси. Радуйся, яко люди, с тобою отпущенныя из плена, тщаливе охранял еси, да не паки в агарянския руки впадут; Радуйся, яко научил еси изведенныя тобою люди возложити всю надежду на единаго Бога. Радуйся, яко был еси им в пути и вождь, и учитель, и утешитель; Радуйся, яко с молитвою изшел еси в страну Галическую. Радуйся, яко, шествуя путем, положил еси основание Свияжския обители; Радуйся, яко ревностию поревновал еси о спасении душ, искупленных Иисусом Христом. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Все житие твое, преподобне отче Макарие, есть немолчное проповедание веры, надежды и любве, яже к Богу и к ближним, влиянныя в душу твою Святым Духом, Емуже вопием: Аллилуиа.

Новаго Моисея показа тя, преподобне отче наш Макарие, Господь Бог, егда люди, свободившияся от плена, безбедно провел еси непроходимыми лесами и блатами и изнемогающия от глада дивно препитал еси. Сего ради вопием ти: Радуйся, яко гладным людем возбранил еси разорити пост, от Святыя Церкве уставленный; Радуйся, яко утешил еси оныя словесы богодухновенными, укрепляя в терпении. Радуйся, яко от юности навыкший пощению, небрегл еси о себе; Радуйся, яко о народе гладнем истаевая печалию, твоими словесы и молитвами укрепил еси его в изнеможении от неядения. Радуйся, яко гладнии людие пищею духовною, аки хлебом, укрепляеми, мужествоваху; Радуйся, яко у Бога испросил еси скота, иже бысть на довольную пищу алчущим. Радуйся, яко вся люди привел еси безбедно в пределы Галические страны, во град Унжу; Радуйся, яко благовернии людие сретоша тебе честне, прията любезне, яко Ангела Божия. Радуйся, яко ведомыя тобою люди исповедаша пред всеми на себе милость Божию; Радуйся, яко слышащии, како Господь Бог свободи благоверныя люди от пленения и гладныя насыти, прославиша Бога и тебе, Его угодника. Радуйся, яко Галическую страну чудесы твоими озарил еси; Радуйся, яко светильник горяй и светяй явился еси. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Почитания и славы, яже от человек, во граде не терпя, паки пустынннаго безмолвия возжелал еси, преподобне отче, и, обрет пустынное место, возлюбил е, водрузил еси крест, водворился еси в созданной тобою келлии, да поеши выну Богу: Аллилуиа.

В пустыни, в нюже вселился еси, преподобне отче Макарие, по малом времени обитель иноком в пребывании устройся Божиим изволением, и якоже обыкл еси, в преподобии и в правде дни и нощи работал еси Богови. Мы же, прославляюще о тебе Господа Бога, вопием ти: Радуйся, единое на потребу всегда искавый; Радуйся, ищущему добрый бисер уподобивыйся и ради сего вся земная оставивый. Радуйся, очи ума и сердца своего на высоту небесную вперивый; Радуйся, труды и подвиги своими Ангелов и человеков удививый. Радуйся, нищетою телесною и духовною Царствие Божие обретый; Радуйся, умиления и сокрушения слезами на небесех вечное утешение приявый. Радуйся, яко ради алчбы и жажды на земли насыщаешися блаженством на небеси; Радуйся, яко кротостию твоею и незлобием твоим наследовал еси вечную землю. Радуйся, яко мир Божий и сам тщился имети со всеми, и водворял еси среди враждующих, и сего ради вчинен еси в лик сынов Божиих; Радуйся, имене ради Христова многи скорби, болезни, всенощная бдения, коленопрекло- нения, подвиги и труды понесый. Радуйся и веселися, яко мзда твоя многа на небесех; Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Дивный во святых Господь Бог дивно прославляется в тебе, преподобне отче Макарие; облече бо тя силою свыше целити недуги и болезни душевныя и телесныя и подавати полезная всем, с верою и любовию вопиющим к Нему о тебе: Аллилуиа.

Благодать Божию, сущую в тебе, преподобне отче Макарие, неоскудно подавая требующим, отроковицу некую бесну и слепу крестным знамением с молитвою исцелил еси. Дивящеся силе Божией, обитающей в тебе, взываем ти: Радуйся, благодатный источниче исцелений; Радуйся, туне приявый благодать от Господа Бога, туне и подаваяй. Радуйся, имеяй велие дерзновение ко Господу Богу; Радуйся, яко никтоже с верою просяй тощь отходит от тебе. Радуйся, яко всенощными молитвами всю бесовскую прелесть посрамивый; Радуйся, слепым зрение и всем болящим исцеление подаваяй. Радуйся, сокровище дарований божественных; Радуйся, яко ходатайством твоим даров Духа Святого, укрепляющих в брани против врагов спасения, сподобляемся. Радуйся, яко крин неувядаемый, в пустыни явился еси; Радуйся, цвете, благоуханием своим вся исполняяй. Радуйся, реки воды живыя источаяй; Радуйся, верных Господа рабов благую часть избравый. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Егда преставился еси от земли к небесным обителем, лики Ангелов и избранных Божиих радостно сретоша тебе, с ними же ты выну вопиеши к Богу: Аллилуиа.

Егда приближися время преставления твоего по Божию смотрению, ты, преподобне, пришел еси в град Унжеск, идеже исполнь дней и богоугождения, святую душу твою предал еси в руце Божии. Абие исполнися чуднаго благоухания весь град, и окрестнии людие обоняху благоухание дивное, аки от фимиама и смирны исходящее. Вси удивляющеся, яко аще Господь Бог почтил есть преставление тебе, угодника Своего, прославляху Господа Бога. Стечеся к нетленному и благоухающему телу твоему множество народа, и со свещьми и со псалмы несоша е в пустынную обитель, идеже погребоша честно и вопияху ти: Радуйся, Господу до конца послуживый; Радуйся, кончину свою предуведевый. Радуйся, к сонму избранных Божиих сопричтенный; Радуйся, воздаяние от Бога по правым делом твоим восприявый. Радуйся, с пророки водворивыйся; Радуйся, со апостолы вселивыйся. Радуйся, венцем нетленным увенчанный; Радуйся, яко Господа Бога со всеми святыми о нас грешных умоляеши. Радуйся, на браце Небеснаго Жениха быти достоин явльшийся; Радуйся, тленную жизнь на нетленную пременивый. Радуйся, угодниче Христов, блаженству тезоименитый; Радуйся, в радость Господа твоего вшедый. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Спасти хотяй вся, Господь Бог исполняет Своими великими дарованиями избранных рабов Своих, да их чудесами, молитвами и равноангельным житием мы возбуждаемся от жизни греховныя к жизни святей, воспевая выну Ему: Аллилуиа.

Стена и помощник явился еси, блаженно Макарие, всем прибегающим к тебе; темже и нам, призывающим тя, буди заступник, избавляя ны от искушений, скорбей и напастей, да восхваляем тя, зовуще: Радуйся, яко твоими молитвами от грехов, падений, страстей и злых обычаев воздвигаеши нас грешных; Радуйся, яко присно возбуждаеши нас к подражанию твоему святому житию. Радуйся, истиннаго покаяния наставниче; Радуйся, обличителю немолчный нерадящим о вечном спасении. Радуйся, о всех верных, притекающих к тебе, предстателю; Радуйся, на невидимая и видимая враги поборниче. Радуйся, в бедах, напастех и нуждах душевных и телесных утешение и помощь подаваяй; Радуйся, от смертоносныя язвы избавляяй. Радуйся, нашествие сопротивных отгоняяй; Радуйся, пламень, губящий град, погашаяй. Радуйся, ум и смысл врагов помрачаяй; Радуйся, любящия Отечество и благочестивыя цари на победу умудряяй. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Пение благодарственное Господу Богу, в Троице покланяемому и славимому, приносим, яко даровал нам в тебе, преподобне отче Макарие, теплаго молитвенника, скораго помощника и дивнаго чудотворца, воспевающе Ему: Аллилуиа.

Светоприемна светильника яви тя Господь Бог, преподобне Макарие, егда обретены быша честныя мощи твоя, благословенныя нетлением, благоухание испущающия и чудесами окрестныя страны озаряющия; темже вси радующеся, вопием ти: Радуйся, яко и по смерти жив пребывавши, являя в себе силы божественныя; Радуйся, чудесы твоими землю наполняя. Радуйся, яко благочестивую жену от плена агарянскаго свободил еси; .Радуйся, яко немому уста отверзл еси. Радуйся, яко покаявшемуся во грехах зрение возвратил еси; Радуйся, яко разслабленному здравие даровал еси. Радуйся, яко многи слепыя и немощствующия исцелил еси; Радуйся, яко верныя люди от нападения ляхов избавил еси. Радуйся, яко молитвами твоими врази, нападшии с оружием на обитель твою, слепотою поражени и страхом смятени быша, и мнози в реце потопоша; Радуйся, ограждаяй выну обитель твою от бед и зол. Радуйся, отчаянных надеждо и помоще; Радуйся, от Бога просимая тобою приемляй. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

По пленении и опустошении Желтоводския обители от агарян летом многим прешедшим трикраты явился еси некоему иноку богоугодну Аврамию, повелевая, да идет в Желтоводскую пустыню и вселится на месте, идеже бе обитель. Инок Аврамий водворися ту и ходи в обитель Унжескую, идеже икону твою списав, принесе ю на благословение, и начаша бывати чудеса от сея честныя иконы. Темже мы вопием прославльшему тя Богу: Аллилуиа.

Поюще знамения и чудеса, яже твориши живущею в тебе благодатию Божиею, блаженне Макарие, восхваляем тя сице: Радуйся, яко и по преставлении твоем возставил еси запустевшую обитель твою; Радуйся, яко паки собрал еси ищущих спасения и обновил еси божественную хвалу. Радуйся, яко святое место, тобою любезне избранное, не оставляти заповедал еси Аврамию; Радуйся, яко тобою монахов множество в подвизех и скорбех своих укрепление приемлют. Радуйся, яко обители, тобою созданныя, молитвами твоими, аки покровом, покрываются; Радуйся, стране сей и Отечеству нашему украшение. Радуйся, надеждо и прибежище в мори жития сего плавающих; Радуйся, твердое ограждение усердно работающих Господу Богу. Радуйся, царем благочестивым помоще; Радуйся, патриархов и святителей утешение. Радуйся, всех, усердно притекающих к тебе, от искушений и бед скорое избавление; Радуйся, яко ходатайством твоим вернии жизнь вечную получают. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

О преподобне и богоносне отче наш Макарие! Приими сие малое молитвенное приношение наше и со Пресвятою Владычицею Богородицею и всеми святыми принеси молитву к Господу Богу, да избавит нас от враг видимых и невидимых, от всяких скорбей и бед, от напрасныя смерти и от будущих мук, и сподобит Своего Небеснаго Царствия, идеже вси, присно веселящеся и торжествующе, немолчно вопиют к Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды)

Ангела на земли яви тя Творец небесе и земли, вся бо земная вменил еси за уметы, да приобретеши единаго Христа; темже вси, зряще твое христоподобное на земли житие, вопием ти: Радуйся, от утробы матерния предуготованный в чистое и непорочное жилище Пресвятыя Троицы; Радуйся, Богом Отцем предъизбранный. Радуйся, Богом Сыном искупленный; Радуйся, Богом Духом Святым освященный. Радуйся, Господа паче всего возлюбивый; Радуйся, отца и матерь ради Христа оставивый. Радуйся, званию духа благодати повинувшийся; Радуйся, отвергшийся себе ради Христа Иисуса. Радуйся, крест Христов на себе вземший; Радуйся, вслед Христа последовавший. Радуйся, до конца жизни твоея в терпении и подвизех неослабно пребывый; Радуйся, яко претерпевая мужественно временная и настоящая веселился еси будущими и вечными. Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Избранный от Воеводы сил небесных и Господа Иисуса Христа, преподобне отче наш Макарие, яко имеяяй велие дерзновение к Богу, молися выну о спасении душ наших и избавлении нас от всяких бед и напастей, да зовем ти: Радуйся, Макарие, предивный чудотворче.

Молитва первая

О преподобне и Богоносне отче наш Макарие! Веруем, яко ты, предстоя престолу Пресвятыя Троицы, велие имаши дерзновение в молитвах ко Всемилостивому Господу Богу, иже всегда послушает тебе, вернаго раба и угодника Своего. Сего ради со умилением смиренно припадаем к тебе, святче Божий, не премолчи о нас молитися ко Господу Богу, в Троице покланяемому и славимому, да милостиво призрев на ны, не попустит нам погибнути во гресех наших, но да возставит падших, да подаст исправление злому и окаянному нашему житию, от грядущих грехопадений восхищая, и да простит нам вся, елика сами собою или чрез других кого, согрешихом мыслию, словом и делом, от рождения до сего часа. Ты, подвижниче добродетелей, отче наш Макарие, веси немощь естества нашего и тяжесть и скорбь, времен настоящих, моли убо выну Господа Бога, да николиже нас оставляет Его неизреченное милосердие, но да хранит нас от мирских искушений, от диавольских сетей и от плотских похотей, да приимем от Господа Бога тобою и вся потребная к жизни временней, освобождение от бед и напастей, а среди их неослабное терпение до конца. Испроси нам у Господа Бога в мире и покаянии скончати живот наш и невозбранно преити от земли на Небо, мытарств же и бесов воздушных и вечныя муки избавитися и сподобитися Царства Небеснаго, с тобою и со всеми святыми, угодившими Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.Аминь.

Молитва вторая

Преподобне и Богоблаженне отче наш Макарие! Светильниче всемирный, монахов и подвижников удобрение, Галичския страны и всея Российския земли заступниче! Неусыпаемый и теплый за ны, грешныя, молитвенниче ко Всемилостивому Спасу нашему и Богу Иисусу Христу и ко Пресвятей и Пречистей Матери Его Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии! Молим твою всечестную святыню, недостойнии ученицы твои, не забуди ны, смиренныя чада твоя, но яко чадолюбивый отец, посещай духом присно душ наших немощь. И испроси молитвами твоими у Христа Бога нашего, яко да освятит души наша и телеса, и просветит наш ум и разум, и очистит совесть нашу от всякия скверны, и от нечистых помыслов, и лукавых умышлений, и вредных разумений, и губительнаго уныния, и избавит нас от всяких демонских непрестанных наветов же и озлоблений дневных и нощных. Даруй же нам искреннее покаяние, сокрушение сердцу, слезы и умиление, воздержание и трезвость, смиренномудрие, кротость же и безмолвие, и чистоту душевную и телесную, нищелюбие же и страннолюбие, и нелицемерную ко друг другу любовь и милосердие, и всякое иноческое благоговение. О всеблаженне отче наш Макарие, сподоби ны последовати, по силе нашей, святому твоему и равноангельному житию! Яко да всемилостивым предстательством Преблагословенныя и Препрославленныя Приснодевы Марии Богородицы, Небесныя Царицы, христианския заступницы и покровительницы, и твоими святыми молитвами Преблагий Христос Бог наш покажет на нас, грешных рабех Своих, благодать и милость Свою, и настоящих зол и будущих мук вечных свободит нас, и сподо-бит ны наследники быти Царствия Своего Небеснаго, славящих и величающих Его купно со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Житие Макария Желтоводского и Унженского некоторые аспекты истории текста

Житие преп.Макария Желтоводского и Унженского относится к числу малоизученных и до сих пор неопубликованных литературных памятников. Краткую характеристику этому произведению дал В.О.Ключевский в своем классическом труде. Н.П.Барсуков в «Источниках русской агиографии» указал значительное число списков Жития Макария. Наконец, в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» Н.В.Понырко было дано беглое описание двух древнейших редакций Жития1.

Списков Жития преподобного сохранилось множество. Древних — XVI в. — всего несколько (РГБ и ГПБ). Безусловно, поиски в книжных собраниях страны помогут дополнительно найти списки XVI в. Основная масса списков относится к XVII-XVIII вв. Житие Макария входит в сборник житий русских святых, Торжественники, Минеи четьи, Каноники, Трифологи.

Древнейшая редакция Жития относится, по мнению Н.В.Понырко, к сер.XVI в., ок. 1552 г. Местом ее составления могли быть места особого почитания преп.Макария — Унженский м-рь, г.Унжа или, что скорее, г.Солигалич 2.

В «Чуде о граде Унжа», относящемся к 1522 г., автор Жития пишет:»Мал бе град той, но зело велика и крепка помошника себе имея», так как преп.Макарий Желтоводский «град той возлюби». Здесь отмечено, что и раньше защищал святой свой город Унжу. Повествователь пересказывает свидетельства не только жителей и защитников города, но и варваров о помощи святому городу, желая тем самым придать рассказу особую значительность и достоверность. Воевода Федор Супонев, молившийся перед образом Макария, приказал «о чудесех святого писанию предати» 3.

Весьма вероятно, что уже после событий 1522 г. и были сделаны первые записи, послужившие для основы Жития, оформившегося позднее. Указание Жития на то, что жители городов Унжи и Солигалича во время вражеских нашествий 1522 и 1532 гг. молились перед образами Макария в местных церквях, позволяет думать, что местный культ святого уже был достаточно развит в пер. пол. XVI в. Подтверждение достаточной известности преп. Макария и его широкого почитания уже в сер. XVI в. мы находим в письме Филарета Никитича к сыну. В письме от 5 сентября 1619 г. Михаилу Федоровичу, отправившемуся по обету «Макарию чудотворцу молиться», Филарет Никитич пишет:»…А даст Бог, вперед подлинное Макарьево житие и чудотворения пришлю к Вам, Великий Государь. Да в Макарьевежъ, Государь, житие написано про бывшего Московского митрополита Макария, что известно и ему было про Макария Желтоводцкого добродетельное житие» 4. Таким образом, хотя в канонизацию, осуществленную святителем Макарием Московским, Макарий Желтоводский и Унженский не попал, но, если судить по переписке патриарха Филарета и царя Михаила Федоровича, слава преподобного дошла и до митрополита Московского, что было отмечено в той редакции Жития, которая, видимо, не сохранилась.

Отношение к Макарию Унженскому у членов новой царской династии было совершенно особое. Сохранивщаяся переписка Михаила Федоровича и патриарха во время хождения царя на богомолье «по обету своему … для приходу отца своего» из польского плена — интереснейший документ, свидетельствующий о широком почитании святого в н. XVII в., и прежде всего в Поволжье. Чудеса помощи попавшим в плен, слава защитника от иноверцев вызвали упования на Макария Желтоводского как на главного помощника в деле спасения Филарета Никитича из плена. Он был освобожден из польского плена, где пробыл восемь лет, 1 июня 1619 г. Вскоре после этого состоялось прославление святого, которое послужило дальнейшему распространению его культа и развитию литературной традиции, связанной с ним 5. Макарий Унженский стал первым канонизированным святым во время Михаила Федоровича.

Между 1615 и 1633 гг. датируется вторая редакция Жития Макария, вошедшая в Сборник житий русских святых 1633 г. Германа Тулупова. В этой редакции в чуде об исцелении слепой девицы, дочери кинешемца, в день памяти Макария у его гроба в 1615 г., есть ссылка на принесение Ризы Господней, которая состоялась в 1625 г. Это указывает на то, что редакция, помещенная в Сборнике, была составлена уже после 1625 г. Эта редакция представляет собой очень интересный литературный памятник, в значительной степени расширенный, с определенными смысловыми акцентами и стилистическими новациями, характерными для своего времени. Составитель пишет, что «малыми беседами сказания о нем преложих», но, скорее всего, он не просто переписывал этот текст с делением на главы, а внес немало своего, авторского. В составе этой редакции 15 чудес, но нет ни посещения Макарьева м-ря царем, ни истории канонизации Макария.

После 1640 г. в возобновленном Троицком Желтоводском м-ре было написано «Сказание об обновлении Желтоводского монастыря», ставшее самостоятельной главой Жития.

Большая часть дополнений к тексту Жития была создана в Унженском м-ре, во всяком случае, практически все упомянутые в чудесах лица — это жители ближайших к монастырю городов и сел, а многие события, внесенные в текст, непосредственно связаны с монастырем.

Во вт. пол. XVII — н. XVIII в. в Макарьвом-Унженском м-ре идет очень активная литературная работа. Видимо, именно там оформляются сочинения, вошедшие в состав Жития Макария как «сказания», «повести». Одно из них — это «Сказание о чудесех бывших во граде Юрьевце Повольском и пределах его» — о событиях польско-литовской интервенции. С ним соединена история о посещении монастыря царем Михаилом Федоровичем — «О богодвижимом приходе в пречестную преподобнаго отца обитель великаго государя и великаго князя Михаила Федоровича всея России самодержца».

Среди хранившихся в к. XIX в. в Макарьевом-Унженском м-ре рукописей, относящихся к к.XVII — н.XVIII в. и содержащих житие преподобного, была рукопись на 433 листах, содержащая службу, его житие и чудеса 6. Рукопись была украшена миниатюрой с изображением Макария, включала в себя множество новых чудес и сюжетов, разделенных на 58 глав. Она, возможно, утрачена. Судя по всему, рукопись аналогичного содержания находится в Солигалическом музее.

К числу наиболее интересных новых сюжетов, появившихся в рукописях монастыря, можно отнести «Сказание об обретении мощей преподобного Макария», «Повесть о создании святой церкви во имя пресвятой владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии близ обители святого чудотворца Макария и о написании иконы Тихвинския Пресвятыя Богородицы». Внимание к Тихвинской теме связана с чудом о явлении преподобного в Тихвинском м-ре, состоявшемся через девять лет «после нашествия безбожныя немцы», которое также вошло уже в поздние редакции Жития. Любопытно чудо «Избавления от каменного поражения», в котором повествуется о том, что когда упали своды новопостроенной церкви, то при падении все иконы повредились, кроме чудотворной на гробе Макария: «ничимже ниже малым чим повредися», «целе и стройна обретеся». Узнав про это чудо, царь Федор Алексеевич пожелал увидеть икону в Москве. Все эти повествования имеют определенную историчекую канву, в них упоминаются известные исторические лица, что придает им особый интерес.

Последним этапом в истории Жития Макария Желтоводского и Унженского, выходящим за рамки развития рукописной традиции, было его дополненние, сделанное в сер. XIX в. настоятелем Унженского м-ря архимандритом Платоном 7.

Оценка 4.7 проголосовавших: 18
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here